Choose Skin

ผลการดำเนินงาน FIXITCENTER (สำนักความร่วมมือ)

> คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน | ปกคู่มือ
> คู่มือการประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แบบถาวร | ปกคู่มือ
> ดาวน์โหลดป้ายต่าง ๆ
> ศูนย์บริการ ถาวร 100 ศูนย์ 54 ศูนย์บริการ
> ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 427 ศูนย์ 54 ศูนย์บริการ
> ลงทะเบียน LINE Notify เรียบร้อย 280 สถานศึกษา
> สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
จำนวนผู้เข้าชม